Polityka prywatności

Reading Time: 8 minutes

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SERWISU CENTER.AI

Dokument niniejszy opisuje zasady przetwarzania danych osobowych oraz innych informacji o Użytkownikach serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.center.ai (dalej Serwis). Dokument ten ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest on źródłem obowiązków dla Użytkowników.

Dokument niniejszy składa się z dwóch części. Część I dotyczy przetwarzania danych osobowych w rozumieniu „Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (określane jako „RODO”). Część II dotyczy natomiast zasad przetwarzania danych zbieranych z lub umieszczanych na urządzeniu użytkownika poprzez pliki cookies oraz innych danych eksploatacyjnych (danych charakteryzujących sposób korzystania przez użytkownika z udostępnianych w Serwisie usług, takich jak adresy IP, czas nawiązania i czas trwania połączenia z serwerem, logi systemowe itp.).

Jeżeli dane określone w Części II spełniają przesłanki kwalifikacji jako dane osobowe w rozumieniu RODO, do danych tych również stosuje się zasady opisane w Części I, bez uszczerbku dla postanowień Części II.

I. Dane osobowe

Spis treści:

1. Jakie zasady stosujemy przy przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników?

2. Kto jest administratorem danych osobowych Użytkowników?

3. W jaki sposób można skontaktować się z Administratorem?

4. Informacje o Inspektorze Ochrony Danych

5. W jaki sposób zbieramy dane osobowe Użytkowników?

6. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

7. Jakie dane Użytkowników, na jakiej podstawie prawnej i w jakich celach przetwarzamy?

8. Komu udostępniamy dane osobowe Użytkowników?

9. Przez jaki czas przetwarzamy dane osobowe Użytkowników?

10. Jakie prawa przysługują Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych?

1. Jakie zasady stosujemy przy przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników?

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane zgodnie z RODO oraz krajowymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych,  także ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm., dalej UŚUDE).

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane są: 

 1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);
 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu”);
 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);
 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”);
 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”);
 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

2. Kto jest administratorem danych osobowych Użytkowników?

Administratorem danych osobowych użytkowników jest APPCHANCE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Słowackiego 45 lok. 2, 60-521 Poznań, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000535162, REGON: 360316520, NIP: 7811904466 (dalej Administrator).

3. Jak skontaktować się z Administratorem?

Z Administratorem można się kontaktować poprzez adres email: support@center.ai lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

4. Inspektor Ochrony Danych

Administrator informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych. 

5. W jaki sposób zbieramy dane osobowe Użytkowników?

Dane osobowe Użytkowników: 

 1. podawane są przez niego poprzez wypełnienie formularzy udostępnianych w Serwisie;
 2. zbierane w związku z aktywnością Użytkownika w Serwisie (dotyczy danych opisanych w Części II, które w konkretnych okolicznościach mogą być powiązane z konkretną osobą fizyczną i przez to stanowić dane osobowe). Szczegóły opisano w Części II Polityki.

6. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych w postaci adresu e-mail jest niezbędne do zarejestrowania Konta Użytkownika oraz korzystania z Usług udostępnianych w Serwisie. Brak podania tej danej skutkować będzie odmową zarejestrowania Konta.

Podanie danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi (jednoosobowymi przedsiębiorcami zarejestrowanymi w CEIDG), w postaci:

 1. imię, nazwisko i firma, 
 2. NIP, 
 3. adres siedziby, 
 4. numer telefonu, 
 5. adresy stron www, 
 6. przedmiot działalności gospodarczej,
 7. adresy placówek (miejsc wykonywania działalności gospodarczej),

– jest niezbędne do korzystania z Usługi oraz otrzymania faktury VAT. Odmowa podania tych danych skutkować będzie odmową świadczenia usługi.

Udzielenie Administratorowi dostępu i uprawnień do kont Użytkownika w serwisie Google Moja Firma jest niezbędne do korzystania z Usług obejmujących zarządzania placówkami Użytkownika w Google Maps. Brak udzielenia dostępu może skutkować odmową świadczenia danej Usługi lub ograniczeniem jej funkcjonalności. 

Dane eksploatacyjne, o których mowa w Części II, mogą być zbierane niezależnie od woli użytkownika, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne na podstawie art. 21 ust. 5 i 6 UŚUDE.

7. Jakie dane Użytkowników, na jakiej podstawie prawnej i w jakich celach przetwarzamy?

Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych Użytkowników przez Administratora przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj danychCel przetwarzania Podstawa prawna 
Adres e-mail imię, nazwisko i firma, NIP, adres siedziby,  numer telefonu, adresy stron www, przedmiot działalności gospodarczej, publicznie dostępne dane o  placówkach (miejscach wykonywania działalności gospodarczej).Wykonanie zawartej umowy, utrzymywanie dostępu do Konta Użytkownika oraz świadczenie Usług.Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (Wykonanie umowy)
cd.Wykonanie obowiązków podatkowych, w tym wystawienie faktury VAT.Art. 6 ust. 1 lit. C RODO (Prawny obowiązek)
cd.Ustalenie, obrona lub dochodzenie roszczeń. Administrator może wykorzystać dane w przypadku konieczności dochodzenia roszczeń związanych z bezprawnym korzystaniem przez użytkownika z Serwisu lub obrony przed roszczeniami wysuwanymi przez użytkownika.Art. 6 ust. 1 lit f RODO (Prawnie uzasadniony interes Administratora).
Adres e-mailWysyłka zamówionej przez Użytkownika informacji handlowej drogą elektroniczną (newslettera). Administrator może wysyłać użytkownikowi informacje o aktualnej ofercie na podany przez niego adres e-mail. Warunkiem takiego wykorzystania danych jest zgoda użytkownika.Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Zgoda) w zw. z art. 10 ust. 1 i 2 UŚUDE.
Adres e-mail, imię, nazwisko, firma, numer telefonuUdzielenie odpowiedzi na zapytanie, które możesz skierować do nas za pośrednictwem formularzy kontaktowych lub chatu, dostępnych w wybranym Serwisie, albo mailowo, na nasz adres e-mail – formularze kontaktowe oraz chaty zostały stworzone po to, by zapewnić użytkownikom naszych Serwisów możliwość kontaktu z nami; w sytuacji, gdy zdecydujesz się na tę formę kontaktu, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zgłoszenie, pytanie lub też prośbę o kontakt; powyższe dotyczy, odpowiednio, także zapytań, które możesz skierować do nas na nasz adres e-mail lub telefonicznie.Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Zgoda) w zw. z art. 10 ust. 1 i 2 UŚUDE.
Dane o aktywności UżytkownikaMarketing bezpośredni, w tym profilowanie. Administrator może zbierać informacje o zachowaniu użytkownika w Internecie, w tym także poza Serwisem lub stronami internetowymi Administratora. Dane te mogą być wykorzystywane do tworzenia profili użytkownika w celu spersonalizowania reklam wyświetlanych na urządzeniu użytkownika. Dane mogą być udostępniane lub zbierane także przez podmioty współpracujące z Administratorem.Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Zgoda Użytkownika)
Dane z powiązanych z Kontem Użytkownika kont w usłudze „Google Moja Firma” („Google My Business”), tj.:- Nazwa placówki, – adres, – opis, – data otwarcia, – strona www, – nr telefonu, – godziny otwarcia, – kategorie, – usługi, – zdjęcia, – opinie klientów, – średnia ocena.
Dodatkowo przetwarzane będą także dane analityczne udostępniane przez Google: informacje o liczbie i rodzaju wyszukiwań placówki na Google Search i Google Maps, liczbie wyświetleń placówki w wynikach wyszukiwania, liczba działań klientów w poszczególnych dniach (działania to: zapytanie o trasę dojazdu, wykonanie telefonu do placówki, wejście na stronę www placówki), liczba wyświetleń zdjęć w poszczególnych dniach, liczbie i rodzaju zdjęć w placówce
Wykonanie zawartej umowy, świadczenie Usług.Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (Wykonanie umowy)
Dane o sposobie korzystania przez Użytkownika z Serwisu (odwiedzane ekrany, kliknięcia)Wykonywanie analiz statystycznych w celu usprawnienia Serwisu (interfejsów, komunikatów, układu graficznego). 
Dane przekazywane do Państwa trzeciego (USA) w związku z korzystaniem z usługi Google Analytics.
Art. 6 ust. 1 lit. F RODO (Prawnie usprawiedliwiony interes Administratora)
Wszystkie dane przetwarzane w systemach informatycznych Administratora związanych z utrzymywaniem SerwisuWykonanie i przechowywanie kopii bezpieczeństwa, zapewnienie zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; zapewnienie zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.Art. 32 ust. 1 pkt b) i c) RODO
cd.Anonimowe analizy statystyczne. Administrator może wykorzystywać dane w celu tworzenia anonimowych analiz statystycznych, mających na celu zwiększenie skuteczności działań marketingowych oraz sprzedaży.Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (Prawnie uzasadniony interes Administratora)

8. Komu udostępniamy dane osobowe Użytkowników?

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane następującym rodzajom odbiorców:

 1. podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, w szczególności dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi wspierające obsługę klienta, w tym call-center;
 2. podmiotom z grupy kapitałowej;
 3. sieciom reklamowym prowadzącym usługi remarketingu lub marketingu behawioralnego, w tym Google Ads;
 4. osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom, w zakresie w jakim obowiązek taki wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Wśród podmiotów z pomocą których przetwarzamy dane osobowe znajduje się Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Dane przekazywane są zatem do Państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy), tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA).  Przekazanie następuje na podstawie decyzji Komisji Europejskiej (tzw. Privacy Shield) stwierdzającej zapewnienie przez przedsiębiorców posiadających siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, którzy przystąpili do programu Privacy Shield, odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu możliwość uzyskania od administratora kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

9. Przez jaki czas przetwarzamy dane osobowe Użytkowników?

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez okres niezbędny do realizowanego celu, w tym:

 1. do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów – w przypadku przetwarzania w celu wykonania umowy, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 2. do momentu wykonania przez użytkownika praw wyłączających przetwarzanie danych osobowych, w tym do momentu złożenia sprzeciwu lub wycofania zgód.

10. Jakie prawa przysługują Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych?

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługują prawa opisane w poniższej tabeli, oraz dalszych postanowieniach niniejszej Polityki.

Prawo dostępu do danychArt. 15 RODO. Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji podanych w tym przepisie.
Prawo do sprostowania i uzupełnieniaArt. 16 RODOIstota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
Prawo do usunięciaArt. 17 RODOIstota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w tym przepisie.
Prawo do ograniczenia przetwarzaniaArt. 18 RODOIstota prawa: Ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania. Po takim oznaczeniu danych ich przetwarzanie, poza przechowywaniem, jest możliwe tylko na podstawie zgody lub w celach określonych tym przepisem. Ograniczenia można żądać w przypadkach określonych w tym przepisie.
Prawo do przenoszenia danychArt. 20 RODOIstota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora
Prawo do sprzeciwu.Art. 21 RODOIstota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego o uzasadniony interes. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe użytkownika na podstawie zgody, zgoda może zostać wycofana w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

W przypadku uznania, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa, użytkownikowi przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

II. Dane z urządzenia użytkownika oraz dane eksploatacyjne

Spis treści:

1. Co to są pliki cookies?

2. W jakim celu zbierane są dane z plików cookies?

3. W jaki sposób użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie Administratorowi danych w plikach cookies?

4. Co to są dane eksploatacyjne i w jakim celu są przetwarzane?

1. Co to są pliki cookies?

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. na stronie internetowej: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

2. W jakim celu zbierane są dane z plików cookies?

Administrator może przetwarzać dane zbierane z plików Cookies w następujących celach:

a. zapamiętywania wybranych przez Użytkowników ustawień Serwisu oraz optymalizacji korzystania z Serwisu przez użytkowników;

b. dostosowywania wyświetlanych ofert do indywidualnych preferencji Użytkowników;

c. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu.

d. badania cech zachowań korzystających z Serwisu poprzez analizę ich działań (powtarzające się wizyty na stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także w oparciu o działania dokonywane na innych stronach internetowych. 

3. W jaki sposób Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie Administratorowi danych w plikach cookies?

Ustawienia plików cookies można zmieniać za pomocą ustawień przeglądarek internetowych. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu lub w ogóle uniemożliwiać korzystanie z Serwisu.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Administratora – zgodnie z przepisami taka zgoda może być bowiem wyrażona również poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

4. Co to są dane eksploatacyjne i w jakim celu są przetwarzane?

Niezależnie od danych wskazanych w poprzednich postanowieniach Polityki, każde połączenie z Serwisem prowadzi do zbierania i przetwarzania przez Administratora danych o połączeniu, takich jak:

 1. adres IP,
 2. data i czas dostępu,
 3. przesłana ilość danych,
 4. informacje o używanym urządzeniu, jego parametrach i systemie operacyjnym.

Informacje powyższe są wykorzystywane w celu zarządzania Serwisem, rozpoznawania problemów z pracą serwerów obsługujących Serwis, rozpoznawania, zapobiegania lub ścigania naruszeń prawa dokonanych przez użytkowników, a także w celach statystycznych.